WWW.MINIATUURFIGUREN.BE - COMICFIGUREN - STRIPFIGUREN - SLEUTELHANGERS Bookmark and Share
  Hoofdpagina » Winkel » Algemene voorwaarden Uw klantgegevens  |  Inhoud winkelwagen  |  Afrekenen  |  Contact   
Categorieën
Miniatuurfiguren-> (734)
Sleutelhangers (9)
COMPLETE SETS (4)
Fabrikanten
Nieuwe producten Meer
Snorkels - Groene Snorkel met schelpenhoorn - Schleich SEPP 1983..4714
Snorkels - Groene Snorkel met schelpenhoorn - Schleich SEPP 1983..4714
2.99EUR
Snel zoeken
 
Gebruik trefwoorden om een artikel te vinden.
Uitgebreid zoeken
Informatie
FAQ
Linkpartners
Leveranciers
Verzenden , retourneren & herroepingsrecht
Privacy verklaring
Algemene voorwaarden
Neem contact op
  Famous Webshops
Gadgets Kadowinkel 
GSM en Tablet Accessoires 
Autocameras 
Autostickers 
Top RC Winkel Modelbouw 
Decoriginal - Originele Decoratie 
Hoofdtelefoons 
Educatief Speelgoed 
Speelgoed op afstandsbediening 
Top Kado Winkel 
Foto Matten 
Funbikes loopfietsen 
Miniatuurfiguren 
Baby en Kinder Zonnebrillen 
Foto Tapijt 
Laatste stuks - op is op shop 
Top Kado's 
Sleutelvinder 
Dashcam Winkel 
Plasmacar 
Gadgets Nieuws 
Exclusive gifts Relatiegeschenken 
RC Winkel 
Keyfinder 
Walltastic 
Sleutelzoeker 
Actioncamera 
Actioncams 
Dashboard Camera's 
Kadoparty 
Monkey Light 
DashCamCenter 
Famous Webshops 
Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden
Artikel 1. Algemeen

Miniatuurfiguren.be is een tweedehandsshop van miniatuurfiguren. Al onze figuren zijn dus tweedehands tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:
 • Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Miniatuurfiguren.be in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Miniatuurfiguren.be en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
 • Producten: alle objecten die wij ten koop aanbieden;
 • Documentatie: de door of namens Miniatuurfiguren.be ter beschikking gestelde documentatie en handleidingen bij Producten voor gebruik door Afnemer;
 • Dienstverlening: de door of namens Miniatuurfiguren.be al dan niet met betrekking tot Producten te verlenen diensten, waaronder customer support, factoring, consultancy en onderhoud, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst;
 • Order: iedere opdracht van Afnemer aan Miniatuurfiguren.be.
 • Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Miniatuurfiguren.be aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.
 • Overmacht: elke van de wil van Miniatuurfiguren.be onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Miniatuurfiguren.be kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Miniatuurfiguren.be of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Miniatuurfiguren.be en Afnemer.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Miniatuurfiguren.be uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Miniatuurfiguren.be niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Miniatuurfiguren.be een Order schriftelijk aanvaardt of door Miniatuurfiguren.be uitvoering aan een Order wordt gegeven.
3. Alle opgaven door Miniatuurfiguren.be van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Miniatuurfiguren.be kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
4. Miniatuurfiguren.be behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door Afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Miniatuurfiguren.be zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 6. Afleveringstermijnen

1. Een door Miniatuurfiguren.be opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Miniatuurfiguren.be geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Miniatuurfiguren.be, op de door die toeleveranciers aan Miniatuurfiguren.be verstrekte gegevens.
2. Indien Miniatuurfiguren.be voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Miniatuurfiguren.be.
3. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Miniatuurfiguren.be derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn (2 maanden) gelaten wordt om alsnog te presteren.
4. Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Miniatuurfiguren.be voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden.
5. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
6. Miniatuurfiguren.be heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 7. Aflevering en Risico

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Miniatuurfiguren.be de wijze van verzending.
2. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
3. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. Miniatuurfiguren.be zal Afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen.
4. Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Miniatuurfiguren.be is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 8. Retournering Producten

Er worden geen artikelen geretourneerd, wat je op de foto ziet is wat je krijgt, wij fotograferen iedere figuur afzonderlijk om betwistingen te voorkomen.

Artikel 9. Verzuim/ontbinding

Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Miniatuurfiguren.be gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Miniatuurfiguren.be Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Miniatuurfiguren.be gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.
 • Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van Miniatuurfiguren.be op grond van de wet en de Overeenkomst.
 • Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 9.1 of (ii) 9.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Miniatuurfiguren.be op Afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van Miniatuurfiguren.be op Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Miniatuurfiguren.be gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Miniatuurfiguren.be en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Miniatuurfiguren.be in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughaling zijn voor Afnemer.

 • Artikel 10. Prijzen

  • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van Miniatuurfiguren.be, uitgedrukt in Euro, geen BTW van toepassing daar ik geen bedrijf ben. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.
  • Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Miniatuurfiguren.be geldende omstandigheden, zoals onder meer catalogusprijs, staat van de goederen, valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Miniatuurfiguren.be het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen.
  • Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Miniatuurfiguren.be op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

  Artikel 11. Betaling

  • Alle betalingen zullen op een door Miniatuurfiguren.be aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. In het geval bij afhaling wordt betaald, zal dit geschieden in contanten.
  • Alle aan Miniatuurfiguren.be in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Miniatuurfiguren.be op te schorten.
  • Indien op enig moment bij Miniatuurfiguren.be gerede twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer, heeft Miniatuurfiguren.be het recht, alvorens (verder) te presteren van Afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Miniatuurfiguren.be, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Miniatuurfiguren.be.
  • Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Miniatuurfiguren.be op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
  • Afnemer is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk rente vermeerderd met 2%.
  • Indien Afnemer jegens Miniatuurfiguren.be in verzuim is, is hij verplicht Miniatuurfiguren.be de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 125,--, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
  • Indien Miniatuurfiguren.be, nadat Afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

  Artikel 12. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

  • Miniatuurfiguren.be is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten.
  • Miniatuurfiguren.be is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
  • Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Miniatuurfiguren.be te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een Overeenkomst door Miniatuurfiguren.be aan Afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per Product of Dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Miniatuurfiguren.be in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van Miniatuurfiguren.be in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.
  • Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Miniatuurfiguren.be (of van haar leidinggevend personeel), zal Afnemer Miniatuurfiguren.be vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of Dienstverlening en zal hij Miniatuurfiguren.be alle schade vergoeden die Miniatuurfiguren.be lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

  Artikel 13. Overmacht

  • Indien Miniatuurfiguren.be door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
  • Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
  • Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Miniatuurfiguren.be als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
  • Miniatuurfiguren.be zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

  Artikel 14. Verplichtingen van Afnemer

  • Afnemer zal aan Miniatuurfiguren.be alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Miniatuurfiguren.be benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
  • Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de Producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de Apparatuur, Software en van de door Miniatuurfiguren.be te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.
  • Indien is overeengekomen dat Afnemer hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
  • Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Miniatuurfiguren.be staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Miniatuurfiguren.be het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Miniatuurfiguren.be in rekening te brengen.

  Artikel 15. Overdracht van rechten en verplichtingen

  • Het is Miniatuurfiguren.be toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Miniatuurfiguren.be worden overgedragen zal Miniatuurfiguren.be Afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Miniatuurfiguren.be is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
  • Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Miniatuurfiguren.be.

  Artikel 16. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

  • Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Belgisch recht van toepassing.
  • Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Antwerpen.
  Volgende
  Snel zoeken
   
  Talen
  Deutsch Nederlands Français English
  Winkelwagen Meer
  Uw winkelwagen
  is leeg
    Paypal
  Klik hier voor meer informatie over paypal
    Facebook

  Vind onze facebook pagina leuk en win één van onze accessoires !
  Meest verkocht
  01.Sesamstraat - Koekiemonster - JHP..3949
  02.Sesamstraat - Complete Set 8 figuren - JHP..3956
  03.Sesamstraat - Oscar - JHP..3953
  04.Sesamstraat - Bert - JHP..3954
  05.Star Wars - Storm Trooper - Lucasfilm Hasbro 2004 ..4114
  06.Sesamstraat - Pino (Bibo) - JHP..3950
  07.Sesamstraat - Graaf Tel - JHP..3952
  08.Hercules - Hercules - Nestle Disney..3235
  09.Hercules - Megara - Nestle Disney..3236
  10.Hercules - Pegasus - Nestle Disney..3234
  Beoordelingen Meer
  Er zijn geen beoordelingen over dit artikel. Wees de eerste!
  Talen
  Deutsch Nederlands Français English
  Valuta

  Copyright © 2018 MINIATUURFIGUREN.BE
  Powered by osCommerce Nederland
  MEER DAN 4000 MINIATUURFIGUREN / DISNEY FIGUREN ONLINE , MEER DAN 1000 SMURFEN ONLINE !
  Als verzamelaar van pvc-figuren / disney figuren / tekenfilmfiguren / stripfiguren / smurfen figuurtjes ben je hier op de juiste plek terecht gekomen. U zal merken dat onze prijs correct en naar reëele waarde van de figuren gesteld is, gebruikmakend van de catalogusprijs en de staat van het figuurtje.
  Een aantal van de figuren die je in onze shop vind : Alle disney figuren Alladin 101 Dalmatiers Aristokatten Asterix & Obelix Bambi Bugs Bunny Charlie Club De Kleine Zeemeermin De Klokkenluider van de notre dame De Leeuwenkoning De Reddertjes Dolphi Donald Duck Ducktales Flintstones Garfield Goofy Hercules Jungleboek Kuifje Tintin Lucky Luke Mickey Mouse Monsters en co Mulan Pinokkio Pluto Pocahontas Popeye Roger Rabbit Simpsons Sirius Smurfen Sneeuwwitje en de zeven Dwergen Sniks Snoopy Star Wars Benni Bärenstark Studio 100 figuurtjes Suske en Wiske Thunderbirds Tom & Jerry Tweety & Sylvester Winnie The Pooh en nog vele anderen disney figuren...
  Een aantal van de merken die je in onze shop vind : disney , bully , mattel , schleich , heimo, comic spain, huilor, goebel, heimog, md-toys, plastoy, m+b, startoys, tyco, yolanda, fischer, polystil, ceji, delpi, punchinello, artoys, ravensburger, moers-verlag, fuchs, vaillant, illu press, belvision, kuifje lu, miniland, leblon-delienne, demons & merveilles
  Gadget - Gadgets - Cadeau - B2B - Business to Business - Relatiegeschenken - Geschenken - speelgoed - Party Gadgets - Moederdag - Vaderdag - Valentijn - Kerstkado - Secretaressedag - Kado - Winkel - Antwerpen - België - Nederland - Foto Matten - iMat - Foto Tapijt - Kinder Zonnebrillen - Thimo Thierry Moortgat - Mankini - Hoofdtelefoons koptelefoons headphones headsets - Skullcandy Hoofdtelefoons winkel Belgie - Tablet en GSM accessoires - iPhone 4S accessoires - iPhone 5 accessoires - iPad Mini accessoires - Jumbo iPawn iPad 2 - iConnect - iPad Apple Stickers - Top Kado Winkel - Top Kado - Action Camera - Action Cams - Autocameras - Blackvue - Dashboardcameras - Dashcam kopen - Top RC modelbouw winkel - Laatste stuks - op is op shop - RC Winkel - RC Autos - Batterijen - RC Boten - RC Helicopters - Nikko RC Winkel - RC Robots - Silverlit Winkel - Wowwee Rovio - RC Golfbal - RC Speelgoed - RC Vliegtuigen - Wowwee Winkel - Smurfen figuren - Nieuwe nummerplaat stickers Belgie - Autostickers - Baby aan boord stickers - Bumperstickers - Handleiding stickers kleven - Handleiding stickers nat kleven - Hoe kleef ik een auto sticker - Hond aan boord stickers - QR-CODE stickers bestellen - Auto Reclame stickers - Voetbal stickers - Website reclame Stickers - Cherry Belly Kersepit Knuffels - Doe-het-zelf Vogelhuisje - Educatief Speelgoed - Radiografisch Speelgoed op afstandsbediening - Rovio mobiele webcam camera - Trunki Koffer - Walltastic Winkel - Borat Mankini - Flo up - Cherry Belly - Gsm Gadgets - Houten speelgoed - It's a Clock - iCalc - iCalculator - Feest Gadgets - Kamasutra Sex Euro-munten - Sleutelzoeker - Magic Flames - Massage - Plasmacar - Party Gadgets - Retro Telefoonhoorn iPhone handset - Simkaart Backup Sim - Sleutelvinder - Tattoo Sleeves - The Mommy Hook - Toastabags - Toast Tattoos - Trunki - Treds - Vrijdag Middag Hamer - Walltastic - Wondervaas - Zip-it - 500 euro invest - Betaal mijn trouwfeest

  WWW.GIGAGADGETS.BE - De leukste gadgets en kado's